DESATERO PRO HR MANAŽERY

aneb Základní principy pro výběr kvalitní jazykové školy a efektivní spolupráci s ní

Každá, dokonce i menší, firma dnes ví, že jazykově vybavení zaměstnanci přinášejí v době sjednocené Evropy a globalizace své společnosti vyšší zhodnocení. Při výuce jazyků ve firmách přitom hrají stěžejní roli tři subjekty: studenti, HR pracovníci a jazyková škola. Ačkoliv nejdůležitější je samozřejmě student (resp. zaměstnanec, jehož se zaměstnavatel rozhodl jazykově vzdělávat), jedná se o jakýsi rovnoramenný trojúhelník, kde nesmí být opominuta či podceněna žádná z vazeb. Pokud student společně s HR pracovníkem zřetelně nedefinuje svoje cíle v jazykové výuce, je to chyba. Pokud HR pracovník nepreferuje při výběru školy právě tyto cíle, je to chyba.A pokud HR pracovník nedbá na permanentní otevřenou komunikaci uvnitř trojúhelníku, je to opět značná chyba. Na tyto chyby doplácí student, ale i firma, která za své peníze nedostává to, co jí bylo původně nabízeno. Navíc se tak občas dostávají ke slovu nekvalitní dodavatelé, kteří se bez zázemí, tradice, certifikátů a faktické odpovědnosti na jistou dobu "zmocní" zakázky, často za líbivě dumpingovou cenu. Zkušenost však říká, že většina takových kontraktů dříve či později končí a odběratel je stejně nucen oslovit kompetentnější školy, které nenabízejí jen pár náhodně dobrých a pár náhodně špatných lektorů, ale které jsou skutečnými profesionály s tradicí a s vnitřním systémem kontroly kvality. Jak je poznat? Zde je deset základních principů:

nahoru ^

1. Škola o sobě poskytuje pravdivé a úplné informace.

Tištěné propagační materiály, internetové stránky, informace z reklamy či osobní prezentace Vás mohou zaujmout. Ovšem teprve konfrontace prezentovaných údajů se skutečností ukáže, zda škola neslibuje něco, co v rámci běžné nabídky neposkytuje. Ve většině prezentací se setkáte s referencemi, které jsou pro Vás klíčovým potvrzením, že škola jednoduše nelže. Navíc máte možnost v jednotlivých kolech výběrového řízení důsledně žádat od školy doklady a konkrétní příklady toho, co o sobě původně tvrdila. Za dobré vodítko je možno pokládat zařazení školy v oficiálních žebříčcích jazykových škol, které nyní vydává zejména týdeník Prague Post, Book of Lists nakladatelství Stanford či internetový vzdělávací portál www.educity.cz. Pokud u dané školy najdete logo Asociace jazykových škol ČR, máte jistotu, že prezentovaná data jsou pod kontrolou pravidelného inspekčního auditu.

nahoru ^

2. Škola disponuje odpovídajícím zázemím.

Zázemím pro firemní výuku chápeme především dobře organizovaný a dostatečně početný tým pracovníků organizační (produkce kurzů), akademické (lingvisticko-metodické vedení) i administrativní (podpora pro klientský feedback) složky školy. Firemní klient, ať už pracovník HR nebo student, musí mít pocit, že ví, na koho se v dané škole obrátit stran řešení případného problému. Problémy jsou normální, je nenormální je neřešit nebo řešit nekompetentně. Důležitá součást zázemí je také profesionální pracovní prostředí pro lektory, respektive jejich bezproblémový přístup ke knihovně, ke kopírce a k počítačům s Internetem.

nahoru ^

3. Škola zaměstnává vyučující s odpovídající kvalifikací.

Klíčovou součástí učebního procesu je učitel, a to kvalifikovaný učitel. Běžně byste měli po škole chtít, aby doložila, že kvalifikované učitele může poskytnout. Dobrá škola má k dispozici kopie vysvědčení a certifikátů svých učitelů. Pokud jde o českého učitele cizího jazyka, za kvalifikovaného můžeme považovat takového, který absolvoval filozofickou nebo pedagogickou fakultu se zaměřením na příslušný jazyk a na metodiku výuky daného jazyka pro příslušnou věkovou skupinu. Pokud jde o zahraničního učitele, rodilého mluvčího, v anglicky mluvících zemích situaci řeší většinou kvalifikační kurzy (TEFL, Delta, Celta…), které připravují kandidáty na kariéru učitele angličtiny. Důležitá je samozřejmě i relevantní učitelská praxe. Součástí přijímacího řízení je u zodpovědné školy důkladný osobní pohovor, ve kterém se ověří způsobilost učitele, a také často předvedení ukázkové hodiny. Pokud chce škola nabízet kurzy zaměřené na specializovanou výuku, například bankovní angličtinu, měla by do takových kurzů obsazovat učitele, kteří prošli specializovaným tréninkem.

nahoru ^

4. Škola nabízí vstupní testy s adekvátním zařazením posluchačů.

Je nutné zdůraznit, že vstupní testy a rozřazování do skupin není jev izolovaný, nýbrž je součástí komplexního "akademického systému školy". Jinými slovy, testy jsou úzce propojeny s definicemi jednotlivých výkonnostních úrovní, s cíli výuky (např. mezinárodně akreditované zkoušky) a s osnovami příslušných kurzů. V ideálním případě by testy měly ověřit všechny jazykové dovednosti, tedy čtení, psaní, mluvení i poslech. Testy by dále měly vyváženě prověřit znalost gramatických struktur, rozsah slovní zásoby, znalost funkcí abstraktních pojmů, ustálených spojení atd. Abyste si byli jisti, že je systém rozřazování vybírané školy správný, nechte se informovat o bodovém rozmezí příslušné skupiny, pak o bodovém rozmezí skupiny vyšší a porovnejte je. Případně je dobré zjistit, jak vypadá bodové rozmezí cílové skupiny, tedy úrovně, které mají Vaši zaměstnanci dosáhnout.

nahoru ^

5. Škola jasně definuje studijní programy.

Mějte se za pozoru před školami, které Vám nabízejí "vše na míru". Může to být zástěrka pro to, že nemají kvalitní akademické vedení, a přizpůsobivostí maskují absentující systém odborných koncepcí. Ten, kdo chce vše jen "šít na míru", přiznává současně, že si na ničem netrvá, ani na metodice výuky. Škola bez profilu je jako člověk bez charakteru. Jasně definovaný studijní program znamená, že každý kurz má přesně stanovený počet hodin a studentů ve skupině, má vymezenou vstupní jazykovou úroveň, má stanovený cíl, má přesně stanovené učebnice, případně jiné studijní materiály a má popsanou metodu výuky. Kvalitní školy postupně přecházejí na přesně a jednoznačně definované úrovně, jak je vymezuje Společný evropský referenční rámec pro cizí jazyky, základní dokument pro jazykové odborníky Evropské unie. Pokud chcete zaměstnance zdokonalit v jedné určité oblasti (například připravit je k mezinárodně uznávané zkoušce příslušné úrovně) či dovednosti (například zlepšit schopnosti telefonovat, vést schůze či prezentovat výrobek), bude výběr jazykového kurzu jednodušší, protože víte, co chcete. Ale i v tomto případě si nechte předložit program a trvejte na jeho plnění. Jedině tak můžete později kontrolovat řádný chod kurzů, případně reklamovat chybné postupy či metodiku výuky.

nahoru ^

6. Škola vydává závěrečná hodnocení.

Závěrečné hodnocení musí vycházet z předem definovaného studijního programu, se kterým je HR management obeznámen. Mělo by tak vycházet z výsledků testů a mělo by vypovídat o tom, do jaké míry se studentům podařilo cíle naplnit. Hodnocení znalostí musí být členěno podle jednotlivých jazykových dovedností: je tedy nutné, aby byly hodnoceny schopnosti mluvit, psát, porozumět (psanému i slyšenému). Každý jednotlivý popis by měl být zasazen do reálného kontextu, a tak jasně definovat, co všechno student již umí v jazyce popsat, o čem umí promluvit a čemu porozumí. Počet úrovní hodnocení by měl systematicky odrážet pokrok v procesu učení tak, aby byl dobře rozlišitelný. Potom si každý, držitel hodnocení i jeho čtenář, dokáže představit, jaké situace v cizím jazyce jsou zvládány samostatně. Závěrečné hodnocení může také poukázat na jazykové jevy, ve kterých by se měl student zdokonalit. V rámci Společného evropského referenčního rámce pro cizí jazyky je definována lingvistická kompetence z hlediska rozsahu i kvality znalostí a jsou vypracovány definice popisující ovládání jazyka studentem. Mezinárodně uznávané zkoušky většinou uvádějí relevanci dané zkoušky k příslušným společným referenčním úrovním.

nahoru ^

7. Škola deklaruje, co obsahuje cena kurzu.

Každá kvalitní jazyková škola zřetelně deklaruje informace o ceně za výuku a uvádí relevantní vysvětlení. Řada škol uzavírá se svými klienty smlouvu, ve které jsou všechny náležitosti týkající se ceny vysvětleny. Při poměřování cen jednotlivých jazykových škol byste si měli velmi přesně zjistit, zdali cena, což nikdy není jen "číslo", obsahuje i doplňkový servis, jako je úvodní a průběžné semestrální testování či pravidelné měsíční zprávy o docházce a výsledcích (feedback pro management firem) - zkrátka práci a permanentní pomoc profesionálního týmu metodiků a manažerů. Kvalitní jazyková škola nabízí tento přidružený servis zdarma, respektive zahrnutý v běžné ceně za výuku. Taková cena ovšem nemůže být podezřele nízká, protože kvalifikovaní lektoři a servis početného týmu něco stojí. Nenechte se proto unést dumpingově podbídnutou cenou či vlastní schopností takovou cenu dojednat! Mohli byste své společnosti udělat medvědí službu, protože zejména méně renomované školy se snaží získat kontrakty doslova "za každou cenu", přičemž pak obtížně shání subdodávky subdodávek a horkou jehlou šijí něco, čím kvalitní škola už dávno disponuje. Nízké ceny jsou příjemné, ale nikomu z nás by zdravý rozum patrně nedovolil koupit Volvo za cenu Škodovky.

nahoru ^

8. Škola garantuje řádné vedení a organizaci výuky.

Mluvili jsme o stěžejním trojúhelníku: student, HR pracovník a vybraná jazyková škola. HR manažer je tím, kdo určuje, monitoruje a harmonizuje práci tohoto trojúhelníku. On vybírá dle preferencí vedení firmy a zaměstnanců odpovídající školu. On se školou dojednává podmínky výuky a dodávky přidruženého servisu. On komunikuje se školou v případě stížností a nesrovnalostí. Faktem ovšem je, ve světě moderní jazykové výuky může HR manažer řadu svých starostí a povinností převést na školu! Protože pokud je škola skutečně profesionální a kvalitní, má dostatečnou personální a procedurální kapacitu pro samostatné řízení procesu firemního vzdělávání, čímž z HR pracovníků a managementu firmy snímá břímě primární odpovědnosti. Kvalitní škola nabízí a předně fakticky realizuje odpovědnost sama za sebe! HR pracovníci se pak mohou věnovat pouze kontrole a optimalizaci výukového a organizačního procesu.

Kvalitní škola musí sledovat a hodnotit práci lektorů, zejména prostřednictvím systematických náslechů v hodinách a průzkumů názorů posluchačů. Nestačí však lektory jen hodnotit, je třeba poskytovat jim i možnosti vzdělávání a profesního rozvoje. Lektoři by měli mít k dispozici dobré zázemí pro přípravu lekcí a propracovaný systém interního vzdělávání (lektorské workshopy). Jasně definovaný program studia, přesné rozřazení studentů do skupin pomocí vstupních testů a co nejširší výběr kurzů patří mezi další samozřejmosti. Důležitý je kvalitní plán kurzů vycházející z analýzy potřeb posluchačů. Škola i klienti musí mít přesný přehled o všech uskutečněných lekcích, včetně docházky, programu výuky a vyúčtování. Musí být jasně daná pravidla pro přesuny a rušení lekcí. Stále ještě není výjimkou, že škola, a díky tomu i její klienti, vlastně neví, co se ve výuce přesně děje a za co přesně se platí. Díky tomu se může i ta nejnižší hodinová sazba v důsledku nemálo prodražit.

nahoru ^

9. Škola předkládá reference.

Škola může naslibovat ledascos, prezentovat se ledasjak, ovšem rozhodující je nakonec zkušenost těch, kteří školu oslovili před Vámi. Oni jsou pro Vás jakýmisi předskokany, zkušebními jezdci, kteří měli potřeby a požadavky podobné Vašim, jen o něco dříve. Proto jsou písemné, telefonické či ústní reference těchto subjektů pro Vás nezastupitelné. Každá solidní škola Vám jednak sama a zcela automaticky nabídne odkazy na svoje současné či bývalé klienty, a jednak by Vám měla bez problémů na požádání poskytnout kontakty na konkrétní osoby, které Vám budou (ideálně e-mailem či telefonicky) schopny popsat svoji zkušenost s danou školou. Rozhodně byste se neměli spokojit s prostým výčtem firem, pro které škola pracuje. Nemusí být zcela relevantní a hlavně můžete často jedním telefonem zjistit, že hvězdné jméno nadnárodní společnosti, které škola uvádí v seznamu referencí na prvním místě, představuje pouze jeden či dva kurzy, které si navíc objednal po kamarádsku sám student, nikoliv v rámci výběrového řízení a kontraktu oficiálně personalista firmy. Požadujte alespoň deset referencí (jmen, e-mailů či telefonních čísel), z nichž si budete sami vybírat. Pokud byste přijali reference pasivně, bude to, jako když uvěříte doslova reklamě. Reference jsou mocné, ale mohou i mlžit.

nahoru ^

10. Škola řeší Vaše stížnosti a připomínky.

Pokud uplatníte devět výše doporučených principů, je značná pravděpodobnost, že školu vyberete dobře. Lze ale zaručit, že budete s dodávkou jazykových kurzů vždy naprosto spokojeni? Bohužel nikoli. Žádná komplikovaná práce s lidmi se nemůže vyhnout občasným chybám a nedostatkům. Problematických situací by samozřejmě mělo být co nejméně, nicméně nelze vyloučit, že se student občas octne v ne zcela vyhovujícím kurzu, že lektor nepracuje podle očekávání nebo že nastanou organizační obtíže. Právě v tom, jak řeší stížnosti a připomínky posluchačů, se projeví kvalita a profesionalita jazykové školy. Velkou důležitost zde hraje zázemí a klientský servis. Jistě není správné řešit problémy přímo s lektorem. Každý firemní klient by měl mít v jazykové škole svou kontaktní osobu, která je plně zodpovědná za chod kurzů a za komunikaci se zákazníkem.

V případě potřeby by měl mít HR pracovník či student možnost kontaktovat vedení školy. Je velmi důležité, aby se smluvní vztah mezi školou a studentem řídil přesnými pravidly a aby byl nabízený produkt jednoznačně definován. Je-li zákazníkem malá či velká firma, má plné právo očekávat pružné a profesionální řešení svých připomínek, ať již se jedná o flexibilní změnu výuky nebo nespokojenost s prací lektora. I zde si může zákazník snadno uvědomit, že pár korun ušetřených díky lákavé nabídce nižší hodinové sazby nakonec nemusí znamenat žádnou úsporu.

Zdroj: Asociace jazykových škol ČR

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace